Basisondersteuning

Ieder kind in Nederland heeft recht op basisondersteuning op school. Een kind dat meer nodig heeft, kan extra ondersteuning op de eigen school krijgen, of als dat niet kan, op een andere school voor (speciaal)(basis)onderwijs.

In eerste instantie richt basisschool de Vuurvogel zich op de basisondersteuning en de lichte extra ondersteuning.

Daarbij wordt de basis gevormd door:

handelingsgericht - en opbrengstgericht werken

Elke leerling leert naar eigen vermogen. We stellen hoge, passende eisen aan elk kind. Het grootste deel van ons onderwijs vindt plaats in de basis, in de klas. Ook voor de kinderen die wat meer nodig hebben.

We werken daarom handelingsgericht. We houden rekening met wat een kind al kan en weet, en met wat het nodig heeft om te groeien. We anticiperen daarop. Een kind krijgt soms een extra uitleg voor het met de hele groep dezelfde uitleg nog een keer krijgt. (pre-teaching). Andere leerlingen kunnen en verlengde instructie krijgen. Dan wordt dezelfde leerstof nog een keer op een andere wijze of met extra hulpmiddelen nogmaals uitgelegd en samen geoefend.

De onderwijsassistent werkt mee door preventief en extra te ondersteunen: individueel of in groepjes. 

We houden rekening met bijzondere factoren. Daarom is afstemming met het thuisfront erg belangrijk. Daarnaast hebben we te maken met de samenstelling van de groep en wat de groep op een bepaald moment nodig heeft . Het onderwijs wordt passend gemaakt voor wat op dat moment nodig is.

Basisondersteuning voor de kinderen is een belangrijke pijler op obs Vuurvogel. Deze wordt gecoördineerd door de intern begeleider (IB’er). De leerkracht houdt alle leerlingen in beeld, in het bijzonder de leerlingen, die iets extra's nodig hebben. Dat zijn de leerlingen die uitvallen of opvallen.

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken bespreekt de intern begeleider de groepen jaarlijks een aantal keren met de leerkrachten. Tijdens deze besprekingen worden toetsen geanalyseerd, werkplannen besproken, oplossingen gezocht en afspraken gemaakt over de aanpak in de groep. De gekozen aanpak wordt tijdens een volgende bespreking geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Hierbij letten we er ook op of de gestelde doelen (opbrengsten) gehaald worden. Dat doen we niet alleen op kindniveau maar ook op klas- en schoolniveau. Basisschool de Vuurvogel werkt dus ook opbrengstgericht.