Kwaliteitszorg

Wij zijn kritisch op onderwijskwaliteit en verbetering. Wij willen zeker weten dat we de goede dingen doen. Daarom plannen we zeer regelmatig evaluatiemomenten in volgens eeen kwaliteitscyclus. (PDCA - Plan, - Do - Check - Act) 

- Wekelijks overleg tussen de leerkrachten over de vorderingen van de leerlingen, het zijn "onze leerlingen" waar we samen verantwoordelijk voor zijn.

- Enkele keren per jaar heeft de groepsleerkracht een groepsbespreking met de intern begeleider. Samen bepalen ze hoe het gaat in de groep en of er een aanpassing van lessen voor de groep of een kind nodig is.

- Elke 5 maanden worden de toetsen van het leerlingvolgsysteem gemaakt en uitgebreid geanalyseerd op het niveau van het kind, de groep en de school. Zo weten we waar de sterke punten én de aandachtspunten liggen. Bij de analyse wordt, indien nodig, altijd een plan van aanpak gemaakt.

- Er worden regelmatig groepsbezoeken afgelegd. 

Elk plan wordt uitgevoerd en uiteindelijk geëvalueerd. De onderwijsresultaten en grotere plannen worden ook gedeeld met het schoolbestuur en de onderwijsinspectie. Dezen zijn dan ook altijd goed geinformeerd. Ook onze medezeggenschapsraad wordt voortdurend bijgepraat over schoolonwikkelingen. 

Een ander aspect van onderwijskwaliteit is de regelmatige bijscholing van de medewerkers. Als team én als individu.

Voorbeelden:

  • teamtraining analyseren van resultaten 
  • specialisten: masteropleiding SEN, gedrag, rekenen&wiskunde, leren, ICT
  • directietrainingen op het gebied van management, financiën
  • trainingen rond spelling, begrijpend lezen, gedrag enz.

- De verantwoording van ons onderwijs en de resultaten plaatsen we ieder schooljaar in het jaarverslag.