Ondersteuning en zorg

Ondersteuning en zorg

Basisondersteuning

Ieder kind in Nederland heeft recht op basisondersteuning op school. Een kind dat meer nodig heeft, kan extra ondersteuning op de eigen school krijgen, of als dat niet kan, op een andere school voor (speciaal)(basis)onderwijs. In eerste instantie richt basisschool Vuurvogel zich op de basisondersteuning en de lichte extra ondersteuning. De basis wordt hierbij gevormd door: 

  • Handelingsgericht werken
  • Opbrengstgericht werken

Handelingsgericht werken

Elke leerling leert naar eigen vermogen. We stellen hoge, passende eisen aan elk kind. Het grootste deel van ons onderwijs vindt plaats in de klas. Ook voor de kinderen die wat meer nodig hebben. We werken handelingsgericht. Dat houdt in dat we rekening houden met wat een kind al kan en weet, en met wat het nodig heeft om te groeien. We anticiperen daarop. Een kind krijgt soms bijvoorbeeld een extra uitleg voordat het met de hele groep dezelfde uitleg nog een keer krijgt (pre-teaching). Andere leerlingen kunnen een verlengde instructie krijgen. Dan wordt dezelfde leerstof nog een keer op een andere wijze of met extra hulpmiddelen uitgelegd en samen geoefend. De onderwijsassistent werkt mee door preventief en extra te ondersteunen: individueel of in groepjes. 

Opbrengstgericht werken

We anticiperen op wat onze leerlingen nodig hebben, maar werken daarnaast ook opbrengstgericht. We stellen als team en per klas doelen die we willen behalen en bespreken een aantal keer per jaar hoe het gaat, hoe de gekozen aanpak heeft uitgepakt en hoe we verder kunnen.

Vuurvogel 3.jpg

Kwaliteitszorg

Wij zijn kritisch op onderwijskwaliteit en verbetering. Wij willen zeker weten dat we de goede dingen doen. Daarom plannen we zeer regelmatig evaluatiemomenten in volgens de kwaliteitscyclus PDCA: Plan - Do - Check – Act. In de praktijk ziet dat er als volgt uit:

  • Regelmatig groepsbezoeken om van elkaar te blijven leren.
  • Wekelijks overleg tussen de leerkrachten over de vorderingen van de leerlingen
  • Aantal keer per jaar groepsbespreking met de intern begeleider
  • Elke 5 maanden analyse van de toetsen, op niveau van het kind, de groep en de school

Elk plan wordt uitgevoerd en uiteindelijk geëvalueerd. De onderwijsresultaten en grotere plannen worden ook gedeeld met het schoolbestuur en de onderwijsinspectie. Ook onze medezeggenschapsraad wordt voortdurend bijgepraat over schoolonwikkelingen. 

Een ander aspect van onderwijskwaliteit is de regelmatige bijscholing van de medewerkers. Als team én als individu.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Teamtraining: analyseren van resultaten
  • Directietraining: management en financiën
  • Vaktraining: spelling, begrijpend lezen et cetera
  • Specialisatie: masteropleiding SEN, gedrag, rekenen & wiskunde, leren, ICT

"Dankzij de kleinere groepen en veel persoonlijke aandacht hebben onze kinderen het enorm naar hun zin. De combiklassen bieden ruimte voor versnellen of vertragen als dat bij je kind past. Echt onderwijs op maat!"

Isabel Nijveldt - moeder van Maya en Léon