Jeelo school

We werken samen, we spelen samen en we leren samen. Maar daarnaast brengen we ook samenhang aan in onze lessen. 

Met behulp van Jeelo en de online omgeving van Jeelo, zorgen we ervoor dat verschillende vakken niet allemaal los van elkaar staan, maar gezien worden als één geheel.

We betrekken de maatschappij bij het leren en leggen verbanden tussen de belevingswereld van het jonge kind en alles wat ze leren op school. 

Jeelo-school

Obs vuurvogel is een Jeelo-school. Alle middagen werken wij thematisch aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, techniek, burgerschap, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer. Binnen een thema gaan alle leerlingen van groep 1 t/m 8 op onderzoek om nieuwe dingen te leren en allerlei producten te maken. De opening en de afsluiting doen wij altijd met de hele school samen. Wij nodigen hier ook regelmatig ouders bij uit. 

Jeelo gaat uit van drie pijlers:

  • Samen leven
  • Samen werken
  • Zelfstandig leren