Een openbare school

Samen leven, samen leren

 

Klik op de afbeelding!

Obs Vuurvogel is een veilige en ambitieuze basisschool in Bergschenhoek die de leerlingen een gedegen basis(kennis) biedt en hen samen leert leren. Zo ontwikkelen leerlingen hun eigen talenten optimaal. 

Wij willen niet alleen dat alle kinderen veel leren, maar ook dat elk kind elke dag met plezier naar school komt. Dat elk kind alle kansen krijgt die bij de eigen ontwikkeling passen. Iedereen doet mee!

Wij staan midden in onze samenleving en wij weten dat in onze school de maatschappij van de toekomst wordt gemaakt. De leerlingen van nu zijn de wereldburgers van straks!

Wij willen dat uw kind zich hier goed voelt. De kinderen op onze school moeten veel leren. Ontdekken wat ze interessant vinden. Waar ze goed in zijn. En waar ze in geloven. Wij zijn een openbare school. Je mag bij ons jezelf zijn en zeggen wat je vindt. Dat mag elk kind, elke ouder en elke leerkracht, want daardoor leren we van elkaar. We komen erachter dat we veel op elkaar lijken, maar soms ook verschillen. We leren om samen te werken en om respect voor elkaar te hebben. Onze school staat midden in de samenleving en gaat uit van de normen en waarden ván die samenleving. Zo krijgt ieder kind bij ons de kans om zich te ontwikkelen. Om kansen te grijpen en om een gelukkig kind te zijn. Wij willen op onze school dat elk kind weet:ik ben welkom.

Kernwaarden op een openbare school

Iedereen is welkom

De openbare school staat open voor alle kinderen, welke levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid ze ook hebben. Iedereen is welkom op de openbare school. Op de openbare school respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Iedereen die dit ook vanzelfsprekend vindt, die bereid is om te leren, en voor wie wij een passend onderwijsaanbod hebben, is van harte welkom op obs Vuurvogel.

Ieder is benoembaar

Benoembaarheid op de openbare school staat open voor iedereen, welke levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid ze ook hebben. Wat van belang is, is dat leerkrachten kunnen en willen handelen volgens de uitgangspunten van het openbaar onderwijs.

Wederzijds respect

De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van leerlingen, ouders en personeelsleden.

Wij vinden het vanzelfsprekend dat iedereen elkaar accepteert en respectvol met elkaar en met de omgeving omgaat.

Waarden en normen

De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden op basis van gelijkwaardigheid.

Van en voor de samenleving

Een openbare school is van en voor de samenleving in zijn hele diversiteit en betrekt leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming over doelstellingen en werkomstandigheden en stemt af met externe betrokkenen en belanghebbenden.

Levensbeschouwing en godsdienst

De openbare school biedt gelegenheid om, bij voldoende belangstelling, levensbeschouwelijk vormings- of godsdienstonderwijs te volgen.

Vrijheid van onderwijs

Behalve openbaar onderwijs bestaat er ook bijzonder onderwijs. Bijvoorbeeld, christelijk, katholiek, islamitisch of algemeen bijzonder. Nederland kent vrijheid van onderwijs. Dat betekent dat iedereen een school mag stichten zolang deze voldoet aan de wettelijke eisen.

De verschillen zitten veelal in de grondslag en de bestuursvorm. Vroeger was het openbaar onderwijs "van de gemeente". Dat is reeds lang niet meer zo. Obs Vuurvogel is onderdeel van een zelfstandige openbare(!) stichting: Scholengroep Holland. De gemeente is weliswaar stakeholder maar heeft geen invloed op het onderwijsbeleid. De stichting heeft een eigen bestuurder en raad van toezicht.